Tüzük

1905 GALATASARAYLI YÖNETİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİMADDE: 1


Derneğin Adı: 1905 GALATASARAYLI YÖNETİCİ VE İŞ
İNSANLARI DERNEĞİ ‘dir. Kısa isim olarak 1905 GSYİAD kullanılır.

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

MADDE: 2

Anayasamızın öngördüğü esaslara, Atatürk ilke
ve inkılaplarına bağlı ve uygun olarak; Galatasaray Spor Kulübünü seven, üye,
taraftar ve sempatizan olan yönetici ve iş insanları

Galatasaray Spor Kulübü Derneğine maddi ve
manevi katkıda bulunmak için, tanışma ve görüşmelerini sağlamak, böylece
karşılıklı dostluk, sosyal, kültürel ve ticari iş birliği bağlarını
güçlendirmek ve geliştirmek.

Benzeri değerleri paylaşan ve
Galatasaraylılığı çıkarlara dayanmayan işadamı ve yöneticileri bir araya
getirmek, kamuoyunda etkin lobi oluşturmak, üyelerinin kişisel ve toplumsal
gelişmelerinde onlara yardımcı olacak bilgi ve yetenekleri arttırmak için
gerekli olanakları sağlamak, toplumun fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını tanıyıp bu
konulara eğilmeye özendirmek, etik standartları, mesleki bir sorumluluk kabul
ederek bu mesleki sorumlulukları uygulamak ve geliştirmek, başta Galatasaray
Spor Kulübü Derneği taraftarı olmak üzere sporu seven ve desteklemek isteyen
tüm işadamı ve yöneticilerin dayanışma ruhunu geliştirmek ve toplumun kültürel
ve sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak, ülke ekonomisine
ve tanıtımına katkıda bulunmaktır.

Bütün bu faaliyet alanları kapsamında
Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin Misyonu ve Vizyonu
aşağıdaki şekildedir.

Misyon; Galatasaray Spor Kulübü Derneğine
gönül vermiş üst düzey yönetici ve iş adamlarını bir araya getirerek,
sürdürülebilir projeler üretmek ve Galatasaray Spor Kulübü Derneğine katkı ve
fayda sağlamak,

Vizyon; Galatasaray Spor Kulübü Derneği
Camiasının ve Türk Sporunun geleceğine yön veren, en saygın ve etkin itici gücü
olmak,

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve
Biçimleri

İkinci maddede belirtilen amaçların
gerçekleştirilmesi konusunda gerekli toplantı, konser, balo, defile, folklor,
festival, gösteri, gezi, kongre, seminer, konferans, sergi fuar ve tanıtım
toplantıları organize edebilir, web sitesi düzenleyebilir, işletebilir, siteyi
reklam alanı olarak tahsis edebilir.

Bilimsel araştırma ve çalışmalar ile bunların
yayımları faaliyetinde bulunabilir, arşiv oluşturabilir, eğitim semineri, plan
ve proje yapar ve yaptırır. Bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma
açabilir, yardım amacıyla piyango, balo, bağış kampanyası vs. sosyal
faaliyetlerde bulunabilir.

Amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirmek ve
geliştirmek için yürürlükteki yasalar ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük
hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, alır ve verir; şartlı ve
şartsız bağış ve vasiyetleri kabul edebilir. İkametgahı ile amaç ve hizmet
konuları için gerekli menkul, gayrimenkul mallar satın alır, satar, kiralar ve
kiraya verebilir. Üyelerinin buluşup tanışmaları, dinlenmeleri ve sportif faaliyetlerini
gerçekleşmesi amacı ile spor ve dinlenme tesisleri açabilir.

Sosyal lokal ve tesisler için menkul ve
gayrimenkuller edinebilir ve satabilir, kiralayabilir. Menkul ve gayrimenkul
mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü
inşaatı yaptırabilir.

Kendi konumuna uygun olarak ve gerektiği
zaman, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri
temin etmek maksadıyla da iktisadi ticari ve sanayi işletmeleri açabilir,
ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir, oluşturabilir.

Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için
her düzeyde eğitim ve öğretim kurumu, dershane, kurs ve yurt açıp işletebilir
veya bunlara katkıda bulunabilir.

Tüm bu faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için
çalışma grupları oluşturabilir, mevcut çalışma gruplarına katılabilir.

Aynı amaçlı federasyonlara katılabilir, aynı
ve benzer amaçlı federasyon kurabilir, sosyal, kültürel ve ticari yatırımları,
girişimleri olan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere; ülkeler arası
bağların gelişmesi ve güçlenmesi amacıyla ülkemiz menfaatleri gözetilerek, ülke
ekonomisinin gelişmesi, ticaret hacminin artması ve ülkemiz yurtdışı tanıtımına
katkısı olması amacıyla yardım ve danışmanlık yapabilir.

Genel Kurul Kararı ile Şube/Şubeler açabilir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

Derneğin amaç edindiği hizmetlerin herkesin
yararına açık olacak, belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmayacak ve
yıl içinde elde edilen gelirlerin, en az üçte ikisi dernek amaçlarına
harcayabilir.

Kanun ve mevzuatların derneklere izin verdiği
bütün konularda faaliyette bulunabilir.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE: 3

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç
ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın
öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma
hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için
Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul
aranmaz.

Dernek Başkanlığına, dernekçe hazırlanmış Üye
Kayıt Formunun eksiksiz doldurularak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim
Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde
karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul
edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin üç tür üyesi vardır:

a. Asil Üye (Tüzükte bundan böyle Onursal veya
Protokol üye tabiri kullanılmadığı sürece üye denildiğinde Asil Üye ifade
edilecektir.)

b. Onursal üye

c. Protokol üyesi

Derneğin asil üyeleri, derneğin mevcut üyeleri
ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin başkanları ve divan başkanları otomatik
olarak onursal üye sıfatını kazanırlar.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek
sağlamış bulunan kişilerden her yıl en fazla 5 adedi Yönetim Kurulu Kararı ile
onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı
yoktur. Onursal üyelik için kabul kararı Sicil Kurulundan geçmeksizin doğrudan
doğruya Yönetim Kurulunca verilir. Dilerlerse ödenti ve aidat öderler.

Protokol üyeliği, bulundukları görev veya
pozisyon nedeni ile derneğe katkıda bulunabilecek kişilere 2 yıllık bir dönem
için Yönetim Kurulu kararı ile Sicil Kurulundan geçmeden verilebilecek ve bu
süre sonunda gerekçenin devamı halinde yönetim kurulu tarafından 2’şer yıllık
süreler için uzatılabilecek özel bir üyelik türüdür. Protokol üyelerinin seçme
ve seçilme hakları yoktur. Dilerlerse ödenti ve aidat öderler.

BAŞVURU İŞLEMİ

Üye olmak için başvuruda bulunan kişiler;

a. Basılı Üye Müracaat Formunu doldurmak,

b. Üye Müracaat Formunda yazdığı bilgilerin
doğruluğunu imzası ile onaylamak ve Dernek Merkezindeki yetkili personele
vererek kayıttan geçirilmesini sağlamak.

c. Kaydı açık en az 2 (iki) dernek üyesi
tarafından tavsiye edilmiş olmak,
d. Son 6 ayda çekilmiş 4 adet vesikalık
fotoğraf vermek,

e. Gereken durumlarda Dernekler Kanunu
uyarınca gerekli izin belgesini ibraz etmek,

ÜYELİĞE KABUL İŞLEMİ

Yönetim Kurulunca;

1. Başvuruda bulunan kişinin fotoğrafı
yapıştırılmış Üye Müracaat Formu Dernek Merkezinde belirli bir yerde 7 (yedi)
gün süre ile asılı bırakılır ayrıca aktif üyelere elektronik ortamda
gönderilir.

2. Yapılan başvurular Yönetim Kurulunca başvuru
dilekçesinin askıdan indiğinin en geç ertesi iş günü Sicil Kuruluna verilir.

3. Üyeler aday hakkında itirazları varsa bunu
elektronik ortamda ya da yazılı olarak Sicil Kuruluna bildirirler.

4. Üyelik işlemi ile ilgili Sicil Kurulunun
yazılı görüşü, ilk Sicil Kurulu Toplantısını müteakip Yönetim Kuruluna
bildirilir.

5. Yönetim Kurulu, Sicil Kurulunun yazılı
görüşünü aldıktan sonra, konuyu ilk Yönetim Kurulu Toplantısında üyeliğe kabul
veya isteğin reddi şeklinde kesin karara bağlar. Üyeliğin reddi ile ilgili
açıklama yapma zorunluluğu yoktur.

Durum ayrıca yazılı olarak Sicil Kuruluna da
bildirilir.

Üyeliğe kabul edilen kişiye gönderilen yazıda
7 (Yedi) iş günü içinde giriş ödentisi ile yıllık aidatını yatırması gerektiği
bildirilir. Giriş ödentisinin ve yıllık aidatının tamamının yatırıldığı andan
itibaren asil üye sıfatı kazanılır.

Giriş ödentisi ve yıllık aidatının tamamının
ödenmemesi halinde üyelikten doğan haklar hiçbir şekilde kullanılamaz. Ayrıca
bu ödentilerin (giriş ödentisi ve yıllık aidat) belirtilen 7 iş günlük süre
içerisinde ödenmemesi halinde, verilecek ikinci kez 7 iş günlük süre içerisinde
de ödentilerin tam olarak ödenmemesi durumunda, keyfiyet Yönetim Kuruluna
bildirilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında ödentilerin belirtilen süreler içerisinde
ödenmemesi nedeniyle evvelce verdiği üyeliğe kabul kararını kaldırarak Üyelik
talebini reddeder. Bu husus ilgiliye ve Sicil Kuruluna yazılı olarak
bildirilir.

ÜYELERİN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

MADDE: 4

Üyeler, işbu tüzük hükümleriyle belirlenmiş
haklara ve Sorumluluklara sahiptir.

A- Üyelerin Hakları:

1. Her üye, üye olunduğu tarihten itibaren en
az 6 (altı) ay açık kayıtlı olması kaydıyla Genel Kurul toplantılarına
katılma ve oy kullanma hakkına sahiptir.

2. Her üye, üyelik kaydı son 3 yıl (36 ay)
açık olmak kaydıyla Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, Sicil Kurulu Başkanı ve
Disiplin Kurulu Başkanı, üyelik kaydı 6 (altı) ay açık olmak kaydıyla
ise Dernek Yönetim Kuruluna, Sicil Kuruluna ve Disiplin Kuruluna Asil veya
Yedek üye seçilmek hakkına sahiptir.

3. Her üye, dernek çalışmaları yoluyla üyelere
sağlanan bütün olanaklardan, konulan kurallar ve uygulanan hükümlere uygun
olarak yararlanmak hakkına sahiptir.

4. Tüm üyeler eşit haklara sahiptir.

5. Genel Kurula katılma hakkı olan her üyenin
bir oy hakkı vardır.

6. Vekaleten oy kullanılmaz.

B- Üyelerin Sorumlulukları:

1. Türk Medeni Kanunu’na, Dernekler Kanunu’na,
Dernek Tüzüğüne, Yönetmeliklerine, Yönergelerine ve Disiplinine uygun hareket
etmek

2. Ödentilerini zamanında ödemek,
yükümlülüklerini süresinde yerine getirmek,

3. Üyelik niteliğini kaybetmemek,

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE: 5

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla,
dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Dernek Merkezine
ulaşıp kayda girdiği anda istifası kabul edilmiş olur. Üyelikten ayrılma,
üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

YILLIK AİDAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE
GETİRİLMEMESİ

MADDE: 6

Üyeler, yıllık aidatlarını her yıl, şubat ay
sonuna kadar ödemek zorundadır.
Yıllık aidatını takvim yılının Şubat ayı
sonuna kadar ödemeyen üyelere yapılacak ihtara rağmen 30 gün içerisinde ödememe
durumunun devam etmesi halinde kaydının geçici olarak kapatılmasına Yönetim
Kurulu tarafından karar verilir ve siciline işlenir.
Ayrıca, aidatlarını 2 yıl ödemeyen üyelere
verilecek 15 günlük süre içerisinde de ödemenin tamamının kanuni faiziyle
birlikte ödenmemesi halinde, Yönetim kurulu üyeyi üyelikten çıkarmaya
yetkilidir. Verilen karar kesindir.

Yıllık aidatların ödenme şekli, şart ve
usulleri ile ödemede bulunmayan üyeler için yapılacak işlemler Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.

Genel Kurulda oy kullanabilmek için üyenin
derneğe geçmiş yıllara ait borcunun bulunmaması zorunludur.

YENİDEN ÜYELİĞE BAŞVURU

MADDE: 7

Üyeliği
disiplin cezası sonucu sona erenler üyelik için yeniden başvuruda bulunamazlar.
Ancak aidat ödememe nedeni ile üyeliği sona ermiş olanlar bu tüzük hükümlerine
göre üyelik koşullarını taşımak kaydı ile üyelikten çıkarıldıktan bir (1) yıl
sonra yeniden üyeliğe başvuruda bulunabilirler. Kaydı geçici olarak kapatılmış
olanlarla üyelikten çıkarılan üyenin Sicil Kuruluna yeniden yazılı olarak
başvurması halinde, geriye doğru tüm ödenti borçları ödeme yapılan yılın aidatı
esas alınarak kanuni faizi ile ödendiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kaydı
açılabilir ve yeniden üye olarak alınır. Yeniden üye alımında, yeni bir giriş
ödentisi talep edilmez.

DERNEĞİN ORGANLARI

Kuruluşları, Görev ve Yetkileri,

Çalışma Usul ve Esasları

MADDE: 8

Derneğin Organları aşağıda gösterilmiştir.

1. Genel Kurul

2. Yönetim Kurulu

3. Denetim Kurulu

4. Sicil Kurulu

5. Disiplin Kurulu

6. Divan Kurulu

1- GENEL KURUL

KURULUŞU

MADDE: 9

Derneğin en yetkili organı olan Genel Kurul,
asil üyelerden oluşur. Ancak ; niteliği ne olursa olsun Derneğe borcu olanlar,
haklarında tedbir kararı verilmiş olanlar, geçici ihraç cezası alıp da bu ceza
süresini henüz tamamlamamış olanlar ile hukuki yollara başvurmuş olsalar dahi
geçici ve kesin ihraç cezası alanlar, Genel Kurul toplantılarına katılamazlar.

GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE: 10

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır.

a) Dernek Başkanı ile Derneğin diğer
organlarını seçmek,

b) Değişikliği teklif edilen Dernek Tüzüğünü
ve İç Yönetmeliği müzakere ve kabul etmek,

c) Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını
görüşmek ve uygun görüldüğünde Yönetim Kurulunu ve Denetim Kurulunu ibra etmek,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan kesin hesap,
bilanço ve tahmini bütçeyi görüşüp incelemek, uygun görüldüğünde aynen veya
değiştirerek kabul etmek,

e) Derneğin bir federasyona katılması veya
federasyondan ayrılmasına karar vermek,

f) Gereği Yönetim Kurulunca yapılmak üzere,
üyeliğe giriş ödentilerini ve yıllık aidatları tespit ve kabul etmek,

g) Yurt içinde veya yurt dışında şubeler ve
temsilciliklerin açılması için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

h) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın
alınması veya taşınmaz mallar üzerinde intifa, irtifak vb. ayni ve şahsi
hakların tesis ve terkin edilmesi veya taşınmaz malların satılması veya
gerektiğinde ipotek edilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

ı) Geçici ve kesin ihraç kararlarına karşı
yapılacak itirazları karara bağlamak,

i) Derneğin feshine, tasfiyesine veya başka
bir tüzel kişi ile birleşmesine karar vermek,

j) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde, Genel
Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi ve belirtilen
yetkilerin kullanılmasına karar vermek.

GENEL KURUL TOPLANTILARI-ZAMANI VE ÇAĞRI
USULÜ

TOPLANTI ÇEŞİTLERİ

MADDE: 11

Genel Kurul 3 şekilde toplantı yapar:

11.1 Yıllık Mali Olağan toplantı,

11.2 Seçim Toplantısı

11.3 Olağanüstü toplantı,

Bu toplantılarda gündemin ilk üç maddesi:

1. Açılış

2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının
söylenmesi,
Bu gündem maddelerinden sonraki maddeler,
yapılacak toplantının mahiyetine göre ilave edilir.
11.1 Yıllık Olağan Mali Toplantılar ve
Gündemi:

Yıllık olağan Mali toplantısı her yıl Ocak
ayında yapılır. Gündem yukarıda yer alan ilk üç bende ek olarak aşağıda yer
alan maddelerden oluşur:

1-Dernek Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin
sunuş konuşması,

2-Faaliyet raporunun sunulması,

3-Denetim Kurulu raporunun okunması,

4-Raporlar hakkında görüşme,

5-Yönetim Kurulunun Mali ve Yönetsel bakımdan
aklanmasının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,

6-Denetim Kurulunun aklanması görüşülerek
karara bağlanması,

7-Varsa, Genel Kurul ilanında içeriği ve
gündem sıra numarası belirlemek kaydıyla Yönetim Kurulunun önerileri,

8-Bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması,

9-Dilek ve temenniler.

11.2- Seçim Toplantıları ve Gündem:

Olağan seçim toplantısı 3 (üç) yılda bir
yapılır, olağan seçim toplantısında gündem 11. maddede yer alan ilk 3 (üç)
gündem maddelerine ek olarak aşağıda yer alan maddelerden oluşur:

1-Dernek Başkanının,

2-Yönetim Kurulu üyelerinin ve yedeklerinin,

3-Denetim Kurulu üyelerinin ve yedeklerinin,

4-Disiplin Kurulu üyeleri ve yedeklerinin,

5-Sicil Kurulu üyelerinin ve yedeklerinin

seçimleri.

Seçim toplantılarında başkan adaylarının
program ve tanıtım konuşmaları dışında hiçbir konuşma yapılamaz.

Seçim toplantıları geri bırakılamaz.

11.3 Olağanüstü Toplantı ve Gündem:

Olağanüstü toplantı, Yönetim Kurulu Kararı,
Denetim Kurulunun yazılı talebi, kaydı açık üyelerden 1 / 5 (Beşte bir)‘inin
yazılı talebi ile yapılır.

(Denetim Kurulunun yazılı talebi veya kaydı
açık üyelerden 1 / 5 (Beşte bir)‘inin yazılı talebi halinde Yönetim Kurulu en
geç 30 (Otuz) gün içinde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmak
zorundadır.

Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya
çağırmaz ise, üyelerden birisinin başvurusu üzerine, mahalli Sulh Hukuk Hakimi
duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu
Olağanüstü toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağanüstü toplantı gündeminde yukarıda yer
alan ilk üç bende ek olarak toplantı istemini yapanların görüşülmesini
istedikleri konulardan başka konu bulunmaz. Olağanüstü Toplantıda gündeme ilave
ve değişiklik yapılamaz.

GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ

MADDE: 12

Sicil Kurulu, Tüzüğün 38/d maddesi uyarınca,
Genel Kurula katılma hakkı olan asıl üyeleri liste halinde belirler ve askıya
çıkartır. Üyeler 7 günlük askı süresi içinde sadece kendileri ile ilgili olarak
yapılan maddi bir hatanın düzeltilmesi için sicil kuruluna yazılı olarak
başvuru hakkına sahiptir. Bu üyeler, Yönetim Kurulu tarafından en az on beş gün
önceden toplantının gününü, saatini, yerini ve gündemini içeren bir davet
mektubu ile davet edilirler. Çağrı bildirimlerinde, ilk toplantıda yeterli
çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantının ne zaman ve nerede yapılacağı
belirtilir. Yıllık Olağan Genel Kurul toplantılarına çağrılacak üyelere
gönderilecek davet mektuplarına, Yönetim ve Denetim Kurullarının raporları ile
bütçe kesin hesapları ve gelecek yılın bütçe projesi eklenir. Ayrıca bu
belgeler, toplantıdan önce Dernek mahallinde uygun bir yere asılarak üyelerin
bilgisine sunulur. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile gündemi
toplantıdan en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki idare amirliğine bir
yazı ile bildirilir.

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE: 13

Genel Kurul; Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula
katılma hakkı bulunan asıl üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile
toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamaz ise durum bir tutanak ile
tespit edilerek Genel Kurul en az bir hafta sonraya ertelenir. İkinci toplantı
yeter sayısı, Yönetim ve Denetim Kurullarının üye tam sayısının iki katından
aşağı olamaz. İlk toplantı çoğunluğun bulunamaması hali dışında başka bir
nedenle ertelenir ise durum erteleme nedenleri de belirtilmek suretiyle üyelere
duyurulur. Erteleme nedeni ne olursa olsun, ikinci toplantının en geç iki ay
içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla
ertelenemez. Ertelenen toplantı bu madde hükümleri çerçevesinde mahallin en
büyük mülki idare amirliğine bir yazı ile bildirilir.

KARAR YETER SAYISI

MADDE: 14

Genel Kurulda kararlar; Tüzükte ve yasal
mevzuatta toplantı ve karar yeter sayısı ayrıca belirtilmemiş olan hallerde,
toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak Tüzük değişikliği,
Derneğin fesih ve tasfiyesine veya Derneğin başka bir tüzel kişi ile
birleşmesine karar verileceği hallerde, Medeni Kanunun 81. maddesi hükümleri
uygulanır.

GÜNDEM

MADDE: 15

Genel Kurul yalnızca gündemindeki konuları
görüşür ve karara bağlar. Ancak toplantıda hazır bulunan asıl üyelerin en az
onda birinin görüşülmesini istediği hususlar varsa Olağan Genel Kurul gündemine
alınması zorunludur.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

MADDE: 16

Genel Kurul, üyelere ve mahallin en büyük
mülki idare amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde toplanır. Genel Kurul
toplantısına katılacak üyeler kimlik göstererek Sicil Kurulu tarafından
düzenlenen listedeki isimlerinin karşısına imza atarak ve giriş kartlarını
yakalarına iliştirerek toplantı yerine girerler. Bu listeye göre toplantı yeter
sayısı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilerek toplantı Yönetim
Kurulu Başkanı veya Başkanın görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi
tarafından açılır. Genel Kurulun açılışını müteakip toplantıyı yönetecek bir
başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Katip, bir Oy Sayım Memurundan teşekkül eden
Genel Kurul Başkanlık Divanı seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul
Başkanlık Divanına aittir. Oturumu Divan Başkanı yönetir. Katip toplantı
tutanağını düzenlerler. Oy sayım memuru ise, oyların hatasız sayımını
sağlarlar. Genel Kurul Başkanlık Divanı teşekkül ettikten ve yerini alıp Genel
Kurul Dosyasını inceleyip kanun ve tüzüğe uygunluğunu saptadıktan sonra, Genel
Kurul Divan Başkanı gündem maddelerine geçmeden önce:

“Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk,
Vatan uğruna hayatlarını kaybetmiş kahraman şehitlerimiz, Galatasaray Spor
Kulübümüzün kurucusu bir numaralı üyesi Ali Sami Yen ve aramızdan ayrılmış tüm
Galatasaraylıların kutsal anıları için “ diyerek Genel Kurula katılanları bir
dakikalık saygı duruşuna çağırır.

Saygı duruşundan sonra hep birlikte İstiklal
Marşı söylenir.

Sonra gündem oya sunulur. Gündem maddesine
eklenmesi talep edilecek herhangi bir madde yok ise gündemin görüşülmesine
geçilir. Genel Kurulca aksine karar verilmemiş ise önce kurulların raporları
okunur. Raporların okunmasından sonra bu raporlar hakkında müzakere açılır.
Üyelere aldıkları sıraya göre söz verilir. Konuşmalar Yönetim ve Denetim Kurul
sözcülerinin varsa cevaplarından sonra Yönetim Kurulunun ibra işlemine geçilir.
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler, Genel kurul tarafından karar
verilmiş ise, sadece Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak Yönetim Kuruluna
teslim edilir.

ADAYLARIN BİLDİRİMİ

MADDE: 17

Dernek Başkan adayları; Yönetim Kurulu ile
Derneğin diğer Organlarına aday göstereceği kişilerin isimlerini ve imzalarını
içeren listeyi, seçim Genel Kurulunun yapılacağı günden en az on beş gün önce
Sicil Kuruluna tevdi ederler. Bu süre içinde Sicil Kuruluna verilmemiş olan
aday listeleri seçime katılamaz. Sicil Kurulu; kendisine tevdi edilen bu aday
listelerini, tarih ve imza koyarak bir örneğini alındı belgesi karşılığında
Yönetim Kuruluna verir. Yönetim Kurulu bu listeleri, üyelerin görebileceği
yerlere en az yedi gün süre ile astırarak ve bir yazı ekinde üyelere ileterek
ve/veya Derneğin web sitesinde yayınlatarak üyelerin bilgi almalarını sağlar.
Başkan adayları, Sicil Kuruluna, verdikleri onaylı listelerinde, üyelere
gönderilen davet mektubunda belirtilen ilk Genel Kurul toplantısı tarihinden
beş gün önceki çalışma saati bitimine kadar değişiklik yapabilirler. Yapılan bu
değişikliği içeren listeler Sicil Kuruluna verilir ve yine alındı belgesi
karşılığında Yönetim Kurulu tarafından asılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına
tevdi edilir. Yenilenen liste Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tekrar
astırılır. Bu tarihten sonra aday listeleri kesin olup, artık herhangi bir
değişiklik yapılamaz.

Ancak, listede yer alan adaylardan herhangi
birisinin vefatı veya görevi kabul etmemesi halinde liste yedeklerle
tamamlanır, yeni aday eklenemez. Onaylı listede yer alan Dernek organlarındaki
yedekler, asıl üye sayısını tamamlayamadığı takdirde, o liste geçersiz sayılır
ve seçime giremez. Aday listeleri Sicil Kurulunun gözetimi altında Dernek
tarafından her liste için değişik renk kullanılmak suretiyle oy pusulası
şeklinde bastırılır. Sicil Kurulu, seçimin yapılacağı Genel Kurul günü, Dernek
tarafından bastırılan bu oy pusulalarını Genel Kurul Başkanlık Divanına teslim
eder.

OY VERME İŞLEMİ

MADDE: 18

Oy verme yeri, oy kullanmanın, sayım ve döküm
işleminin düzeni ve seçimle ilgili tüm işler, Genel Kurul Başkanlık Divanı
tarafından sağlanır ve yürütülür. Üyelerin sağlıklı bir şekilde oylarını
kullanabilmelerini sağlamak amacıyla Başkanlık Divanı, Genel Kurul mahalline
gerektiği kadar sandık koydurabilir. Sandık mahallerinin düzeni ile oy verme
işlemlerinin selameti için Divan Başkanı, sandıklarda yeteri kadar görevli
bulundurarak gerekli tedbirleri alır. Oy kullanacak üye; kimliğini ve Genel
Kurula ait giriş kartını sandık başındaki görevliye verir. Dernek mührü ile
mühürlenen zarfı kapalı oy kabininde “Başkan” ve Organlara ait tercih ettiği
matbu oy pusulasını bu zarfa koyarak sandık görevlileri önünde sandığa atar.
Oyunu kullanan üye, listedeki isminin karşısına imzasını atarak kimliğini geri
alır. Bir zarfın içinden, çizilmiş ve yerine isim yazılmamış veya başka
işaretler konulmuş ve / veya birden fazla değişik oy pusulasının çıkması
halinde, bu oy pusulalarının tümü geçersiz sayılır. Genel Kurul Başkanlık
Divanı, her sandık için yeteri kadar kapalı oy kabini bulundurur.

Yıllık Mali Olağan toplantılarda ve Olağanüstü
Toplantılarda, açık oylama yapılır. Ancak Genel Kurul Başkanlık Divanının
gerekli görmesi ve teklifi, Genel Kurul Üyelerinin de oyçokluğu ile kabulü
kabul etmesi halinde, oylama kapalı yapılır.

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANININ GÖRÜŞMELERE
KATILMASI

MADDE: 19

Genel Kurul Divan Başkanı, gündem maddeleri
görüşülürken ya da oylama yapılırken, düşüncesini açıklayamaz. Konuşmalara
katılmak isterse yerini Divan Başkan Yardımcısına bırakarak sıraya girer, ancak
o maddenin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

SORULARIN YANITLANMASI

MADDE: 20

Genel Kurulda üyelerin Dernek işlemlerine
ilişkin sorularını Yönetim Kurulu ya da Denetim Kurulu sözcüleri yanıtlamakla
yükümlüdür.

KOMİSYONLAR KURULMASI

MADDE: 22

Genel Kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için
belirli görevlerle komisyonlar kurabilir.

GÖRÜŞMELERİN YİNELENMESİ

MADDE: 23

Bir
konu görüşülüp karara bağlandıktan sonra aynı Genel Kurulda yinelenerek
görüşülemez.

OYLARIN TASNİFİ, SAYIMI VE SONUÇLARIN İLANI

MADDE: 24

Oy verme işlemi tamamlanınca; her sandık
görevlisi öncelikle, sandıkta oy kullanan üye sayısını, oy kullanırken atılan
imzalara göre tespit eder. Sonra sandıklar açılıp zarflar sayılır. Zarf adedi,
oy kullanan üye adedinden fazla çıktığı takdirde, zarfların tümü yeniden
sandığa konularak karıştırılır. İmzadan fazla zarf adedi kadar zarf, sandıktan
çekilerek imha edilir. Seçimlerde eşit oy alanların ayırımı, Genel Kurul Divan
Başkanı tarafından çekilecek kura ile tayin olunur. Oyların sayım ve döküm
işlemleri tamamlandığında sayım sonuçları, sandık görevlisi tarafından bir
tutanak ile tespit edilerek Divan Başkanlığına bildirilir. O sandığa ait oy
pusulası zarfları bir torbaya konulur, mühürlenir ve Divan Başkanlığına teslim
edilir. Seçim sonuçları Divan Başkanı tarafından Genel Kurul salonunda hemen
ilan edilir.

SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ

MADDE: 25

Aday olan üye kendisiyle ilgili olarak sayım
ve seçim sonucuna Genel Kurul toplantısı sona erinceye kadar Genel Kurul Divan
Başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunabilir. İtiraz Genel Kurul Başkanlık
Divanı tarafından değerlendirilir ve gereği yapılır.

İDAREYE BİLDİRME

MADDE: 26

Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu ve
Denetim Kurulu ile Derneğin diğer Organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler,
Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesi
uyarınca mülki idare amirliğine bildirilir.

2- YÖNETİM KURULU

KURULUŞU

MADDE: 27

Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı,
disiplin cezası almamış asıl üyeler arasından üç yıl için, Genel Kurul
tarafından gizli oyla seçilen Dernek üyeliğinde 4. maddede belirtilen sürelere
uygun olmak kaydıyla, başkan dahil onbir asıl ve beş yedek üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üyeleri, seçimden sonra en geç 7 gün içinde yapacağı ilk
toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak, , iki başkan yardımcısı,
genel sekreter ve muhasip üyeyi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi
şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir
fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Derneği 30.000-TL. (Bu bedel iş bu tüzüğün
kabul edildiği tarihi takip eden yıldan itibaren her yıl Tefe+Üfe ortalaması
kadar arttırılır) ve üstü maddi sorumluluk altına sokacak tüm kararlarda
yönetim kurulu asıl üyelerinin en az 7 (yedi)‘sinin olumlu oyu ve imzası
olmalıdır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya
başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy
çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Eşit oy
almışlarsa üyelik kıdemi fazla olan öncelik taşır. Bu yöntem derneğin tüm
organları için geçerlidir.

Başkanlığın boşalması halinde ise yapılacak
ilk Genel Kurul toplantısına kadar, üyelik başlangıç tarihine göre kıdemli olan
Başkan Yardımcısı Başkanlık görevini yürütür. İstifa eden Başkan ve Yönetim
Kurulu üyeleri görev süreleri içinde yapılan işlerden sorumlu olup, Genel Kurula
hesap vermekle yükümlüdürler. İbra edilmeden tekrar herhangi bir göreve
seçilemezler.

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMASI

MADDE: 28

Yönetim Kurulu Dernek işlerinin gerektirdiği
hallerde ve en az ayda bir kez toplanır. Gündem Genel Sekreter tarafından
hazırlanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, hazır
bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantılarına Dernek
Başkanı, bulunmadığı takdirde üyelik başlangıç tarihine göre kıdemli olan
Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Kararlar Genel Sekreter tarafından zapta
geçirilerek Karar Defterine yazılır ve bir sonraki toplantıda okunarak
imzalanır. Uzmanlığı gerektiren konuların görüşülmesi sırasında Yönetim Kurulu
gerek görürse uzman olan bir üyeyi davet ederek görüşünü alır. Yönetim Kurulu o
görüşe uyup uymamakta serbesttir. Görüşe kısmen veya tamamen uyulmadığı
takdirde sebebi, konu ile ilgili kararda gösterilir.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERİNİN
TAMAMLANAMAMASI

MADDE: 29

Başkan dahil, Yönetim Kurulu üye sayısında
boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının salt
çoğunluğu sağlanamadığı takdirde Genel Kurul; Türk Medeni Kanununun 84. maddesi
gereğince, kalan Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay
içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Şayet boşalmalar, olağan Genel Kurul
toplantısına en çok kırk beş gün kala vaki olursa, yeni Yönetim Kurulu bu
olağan toplantıda seçilir. İstifa etmemiş olan Yönetim Kurulu üyeleri seçime
kadar görevlerine devam ederler.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE: 30

Yönetim Kurulu, Derneğin karar ve yürütme
organı olup, çalışma ve faaliyetlerini tüzük hükümlerine ve Genel Kurul
kararlarına göre düzenler ve yürütür. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri
şunlardır;

a) Derneğin amacını gerçekleştirmek için gerekli
kararları almak ve uygulamak, mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri
yapmak ve yetkileri kullanmak, Derneği ve Derneğin iktisadi işletmelerini
temsil etmek, gerekli hallerde Genel Müdür ve Müdürleri görevlendirmek,

b) Derneği idari, mali ve hukuki bakımdan
yükümlülük altına sokacak feragat, sulh, ibra ve tahkim gibi konular dahil
bilcümle anlaşma ve işlemleri yapmak,

c) Dernek adına taşınır mal edinmek, taşınır
ve/veya taşınmaz mallarla ilgili kira sözleşmeleri yapmak, gelir-gider
konularında karar vermek ve Genel Kurul tarafından verilecek yetki
çerçevesinde, taşınmaz mallar üzerinde intifa, irtifak, vb. ayni ve şahsi
haklar tesis ve terkin etmek,

d) Genel Kurulu toplantıya çağırmak, toplantı
gündemini yapmak ve oy pusulalarını bastırmak,

e) Denetim Kurulunun veya Dernek üyelerinin
onda birinin yazılı talebi ile Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak ve
gereklerini yerine getirmek,

f) Genel Kurul kararlarını uygulamak,

g) Tüzükte öngörülen usul ve esaslara uygun
olarak İç Yönetmelik ve/veya gerekli görülen hallerde Tüzükte yapılacak
değişiklikleri hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

h) Derneğe gerekli personelleri almak,
ücretlerini tayin etmek ve gerektiğinde görevlerine son vermek,

ı) Yasal defterler ile gelen ve giden kayıt
defterini, bütçe ve kesin hesap defterlerini ve yardımcı defterlerin
tutulmasını, yıllık bilançonun yapılmasını, çağdaş muhasebe sistemi
uygulanmasını sağlamak,

i) Yıllık bütçeyi ve çalışma raporunu
düzenleyerek, Genel Kurulun onayına sunmak,

j) Bütçe kalemlerinde aktarmalar yapmak veya
gerektiğinde yeni kalemler ihdas ederek ilk Genel Kurulun onayına sunmak,

k) Dernek hizmet birimlerini tüzel kişiliği
adına işletmek,

l) Gerek gördüğü takdirde, işe yaramayan
amortismandan düşmüş olan Dernek taşınırlarını ve araçlarını satmak veya kamu
yararına hibe etmek,

m) Bu Tüzüğün 41. maddesinde yazılı olayların
vukuunda herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın ilgilileri en geç otuz gün
içinde Disiplin Kuruluna sevk etmek, üye hakkında tedbir kararı vermek;
soruşturma neticesinde Disiplin Kurulunca üye hakkında önerilen cezayı
değerlendirmek ve gerektiğinde bu konuda disiplin kararı vermek, bu disiplin
kararlarının tebliğini ve ilanını Tüzüğün ilgili maddesine uygun olarak yapmak,

n) Disiplin Kurulu kararları ve Derneğe üye
olabilme ile ilgili Tüzüğün 3. maddesindeki şartları sonradan kaybeden üyeler
hakkında gereğini yerine getirmek,

0) Gerekli çalışma gruplarını kurmak,

p) Dernek düzenine, kurallarına ve
geleneklerine uygun olmayan tutum ve davranış gösterenler ile giyim konusunda
Dernek geleneklerine ve İç Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan üyeleri
uyarmak ve İç Yönetmeliğin uygulanmasını temin etmek,

r) Genel Kurul kararı ile yurt içinde ve yurt
dışında şubeler, temsilcilikler, yazlık ve kışlık hizmet birimleri açmak,

s) Tüzüğün 47/a. ve 10/f maddelerine uygun
olarak tespit ve kabul edilen giriş ödenti ve yıllık aidatları tahsil etmek,
gerektiğinde üyelik giriş ödentisinin kredi kartı ile olmak üzere, 12 aya kadar
vadeli alınabilmesine karar vermek,

ş) Gerektiğinde, Bir “Bağımsız Denetim
Şirketi” ve bir “Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi” görevlendirerek Derneğin mali
denetimlerini yaptırmak denetim raporunun imzalı örneğini Derneğin web
sitesinde yayınlatarak Dernek üyelerini bilgilendirmek,

t) Derneğin yılsonu itibariyle faaliyetlerini,
gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenlenecek beyanname ile her yıl
Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermek,

u) Sağlıklı bir arşiv düzeni oluşturmak,
üyelerin sicil kayıtlarını tutmak ve güncelleştirmek,

v) Yeni bütçenin kabulüne kadar her ay bir
önceki yıl gider bütçesinin 1/12 sini uygulayabilir.

y) Ayni veya nakti bağış kabul etmek, bağış
yapmak,

z) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri
yapmak ve yetkileri kullanmak,

PARA VE MALLARIN YÖNETİMİ VE DERNEĞİN
BORÇLANMA USULLERİ

MADDE: 31

Derneği idari ve mali yükümlülük altına
sokacak her türlü tasarrufların, Yönetim Kurulu kararı ile yapılması
zorunludur. Yönetim Kurulu bu yetkilerinden gerekli gördüklerinin kullanılması
için Başkan veya Başkan Yardımcılarıyla birlikte hareket etmek üzere Yönetim
Kurulu üyelerinden birine yetki verebilir. Derneğin parası Yönetim Kurulunun
uygun bulacağı bankalarda açılacak hesaplara yatırılır ve Yönetim Kurulunca
alınacak karar ve verilen yetki çerçevesinde iki imza ile gerekli işlemler yapılır.
Yönetim Kurulu Dernek kasasında günlük işlerinin yürütülmesi için yeterli
miktarda para bulundurabilir. Dernekler Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak
üzere, Yönetim Kurulu Dernek mallarının en iyi şekilde muhafazası için gerekli
tedbirleri alır. Yönetim Kurulu Derneğin hiçbir gelirini başkasına temlik
edemez. Aksi halde Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri temlik edilen miktardan
şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar. Dernek eşyaları Dernek dışına
çıkarılamaz.

Ancak yıpranan amortisman bedelleri sıfıra
düşen demirbaşlar, Yönetim Kurulu kararı ile defterden düşürülüp rayiç bedelle
satılabilir, veya kamu yararına hibe edilir. Rayiç bedelle satılan veya hibe
edilen demirbaşlar listesi bir sonraki olağan Genel Kurulda üyelerin bilgisine
sunulur.

Dernek amacını gerçekleştirmek ve
faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu
kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı
konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak, borçlanılan miktar,
içinde bulunulan yılın bütçesindeki gelir kaleminin P’sini aşamaz, bu oranı
aşan borçlanmalar için Genel Kurulu Kararı gerekir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI; GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE: 32

Yönetim Kurulu Başkanı; bu sıfatla, 1905
Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneğini temsil eder. Başkan, Dernek
üyeliğinde üç yılını tamamlamış üyeler arasından Genel Kurul tarafından gizli
oyla seçilir.

Yönetim Kurulu Başkanının görev süresi üç
yıldır. Her ne sebeple olursa olsun, Yönetim Kurulu Başkanlığının boşalması halinde,
Derneği ilk Genel Kurula kadar, üyelik giriş tarihine göre Kıdemli Başkan
Yardımcısı temsil eder. Başkan; Dernek Başkanı sıfatıyla aşağıdaki görevleri
yerine getirir;

a) Dernek tüzel kişiliğini temsil eder,
Yönetim Kuruluna başkanlık yapar,

b) Galatasaray Spor Kulübü Derneği, kurul,
kurum ve kuruluşlarla ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler,

c) Derneğin organları, birimleri, kurulları,
şubeleri ve temsilcilikleriyle üyeler arasındaki ilişkileri düzenler,
anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar,

d) Derneğin her türlü faaliyet, hizmet ve
çalışmalarını denetler, düzenler ve yönlendirir,

e) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması ile
ilgili yazışmaları, Dernek Genel Sekreteri veya diğer görevlilerle birlikte
imzalar ve bu kararlar doğrultusunda Derneği temsil ve ilzam eder,

f) Seçim aday listelerini astırarak ve bir
yazı ekinde ileterek ve/veya Derneğin web sitesinde yayınlatarak üyelerin bilgi
almasını sağlar,

g) Mevzuatın gerektirdiği işleri yapar ve
yetkilerini kullanır. Dernek Başkanının bulunmadığı hallerde bu temsil görevi
ve yetkileri İkinci Başkan tarafından kullanılır.

GENEL SEKRETER; GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE: 33

Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır;

Genel Sekreter;

a) Yönetim Kurulu kararlarını ve her türlü
yazışmaları yürütür, üyelik başvurularını kabul eder.

b) Başkan ve Başkan Yardımcılarının olmadığı
hallerde

b.1) Resmi ve özel kurum, kuruluş ve basınla
ilişkileri sağlar,

b.2) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda
idari işlerde münferiden, mali işlerde muhasip üye ile birlikte müştereken
Derneği temsil eder.

MUHASİP ÜYE; GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE: 34

Muhasip Üye; Derneğin mali işlerinin
yürütülmesinden, muhasebe kayıtlarının yasal esas usullere göre tutulmasından
ve bütçenin uygulanmasından sorumlu olup, Derneğin ve işletmelerinin mali
işlerini yürütür.

3- DENETİM KURULU
KURULUŞ

MADDE: 35

Denetim Kurulu; 4. maddede belirtilen sürelere
uygun olmak kaydıyla, disiplin cezası almamış, iki üyesi hukuk, iktisat, maliye
ve işletme dallarından herhangi birisinde yüksek öğrenim yapmış asıl üyeler
arasından 3 yıl görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç
yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu üye adayları, Yönetim Kurulu Başkan
adaylarının listelerinde yer alırlar.

Denetim Kurulu ilk toplantısında kendine bir
Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter seçer.

GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE: 36

Denetim Kurulu, Derneğin iç denetim organı
olup, bu sıfatla; Derneğin gelir ve giderleri ile ilgili olarak hesaplarını ve
bu hesapların dayandığı belge ve kayıtlar ile muhasebeye ait defterleri her
zaman denetler. Bu denetim kapsamında, Denetim Kurulu üyelerinin talebi
halinde, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından
gösterilmesi veya verilmesi zorunludur.

Buna göre;

a) Kasayı sayar, harcamaların Tüzük
hükümlerine göre yapılıp yapılmadığını inceler, gerekli gördüğü hallerde
harcama belge ve kayıtlarla ilgili olarak Yönetim Kurulunu uyarır. Denetim
görevini Tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre üç ayı geçmeyen
aralıklarla yapar ve sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve ayrıca
toplandığında da Genel Kurula sunar.

b) Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmemesi
hususundaki teklifini, bir rapor halinde Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim
Kuruluna verir.

c) Yürürlükteki Dernekler Kanunu hükümleri
uyarınca tutulması gerekli defterlerle muhasebe kayıtlarının işlendiği
defterleri ve belgeleri kontrol eder, içeriğinin yasalara, Genel Kurul ve
Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu denetler. Bu denetleme sonunda, usulsüz
veya Derneğin mali bünyesini etkileyecek gereksiz harcamaların veya Tüzük
hükümlerine aykırı borçlanmanın tespit edilmesi halinde, Genel Kurulun
olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

d) Varsa, hataları, noksanları ve
usulsüzlükleri Yönetim Kuruluna yazı ile bildirerek, bunların giderilip
giderilmediğini takip ve kontrol eder.

e) Bu Tüzükle verilen diğer görevleri yerine
getirir ve yetkilerini kullanır.

4- SİCİL KURULU
KURULUŞ

MADDE: 37

Sicil Kurulu, 4. Maddede belirtilen sürelere
uygun olmak kaydıyla, 5 Asil ve 3 Yedek üyeden oluşur. Sicil Kurulu üye
adayları, Yönetim Kurulu Başkan adaylarının listelerinde yer alırlar.

Sicil Kurulu ilk toplantısında kendine bir
Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir sekreter seçer.
Kurulca alınan kararlar gerekçeli olup Yönetim
Kurulunca alınacak kesin karara esas teşkil etmek üzere başvuran kişinin
üyeliğe kabulünün uygun olduğu veya talebin reddi gerektiği şeklindeki görüşünü
bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirir.

SİCİL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE: 38

Sicil
Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a. Üyelik başvuruları ile ilgili olarak
başvuru tarihinden başlayarak en çok 15 (On beş) gün içinde üyeliğe kabul veya
isteğin reddi şeklindeki kararı yazılı olarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

b. Asıl Üyeler, ve onursal üyeler için Sicil
Defterleri, bir yazışma ve Karar defteri tutmak,

c. Üye kayıt ve karar defterlerini Notere
tasdik ettirmek,

d. Genel Kurula katılacak üyelerin listesini
düzenlemek, 7 gün süre ile dernek merkezinde askıya çıkarmak, gerekirse resen veya
üye talebiyle gerekli düzeltmeleri düzeltmek,

e. Yönetim Kurulunca verilen disiplin
cezalarını üyelerin siciline işlemek,

f. Hakkında kesin çıkarma kararı verilmiş ya
da Dernekten çıkmak istediklerini yazılı olarak bildirmiş olan üyelerin Sicil
Defterindeki kayıtlarını kapamak,

g. Geçmiş yıldan veya yıllardan ödenti borcu
olan üyelerin borç miktarlarını üyelere bildirilmek üzere Yönetim Kuruluna
iletmek,

h. Üyelik başvuruları ile ilgili bütün
belgeleri, her zaman Yönetim Kurulunun incelemesine açık tutmak,

i. Yönetim Kurulunca onaylanan üyeliğe kabul
kararını üye kayıt defterine işlemek

j. Üye ödenti kayıtlarını inceleyerek o yıla
ilişkin ödentilerini ödeyen ve Genel Kurula katılma hakkı olan üyelere verilmek
üzere giriş kartlarını hazırlamak ve Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin
Dernek sicil numarası ile ad ve soyadları yazılı ve hizalarında imza etmelerine
elverişli sütun bulunan listeleri hazırlamak ve listeleri Olağan ya da
Olağanüstü Genel Kurul birinci toplantı tarihinden 30 gün önce Yönetim Kurulu
Başkanlığına teslim etmek,

k. Bu Tüzükte ve öngörülen diğer görevleri
yapmak ve yetkileri kullanmak.

5- DİSİPLİN KURULU
KURULUŞ

MADDE: 39

Disiplin Kurulu, Dernek üyeliğinde, 4. maddede
belirtilen sürelere uygun olmak kaydıyla, disiplin cezası almamış, bilgi ve
tecrübe sahibi, çevresinde saygı ve güven duyulan asil üyeler arasından en az
iki üyesi hukukçu olmak koşulu ile Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen
beş asil, üç yedek üyeden oluşur.

Disiplin Kurulu ilk toplantısında, bir başkan,
bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Başkanın toplantıya katılamaması
halinde yardımcısının başkanlığında en az üç üye ile toplanır; salt çoğunlukla
karar verir. Toplantı nisabı asil üyelerle sağlanamadığı takdirde yedek
üyelerle tamamlanır. Yedek üyeler de toplantılara katılabilirler.

ÇALIŞMASI

MADDE: 40

Disiplin soruşturması Yönetim Kurulunun yazılı
talebi üzerine başlar. Disiplin Kurulu, ilgilileri ve varsa tanıkları davet
ederek dinler. Gerek gördüğü belgeleri taraflardan veya Derneğin yetkili organlarından
talep ederek inceler. Savunmasını yapmak için çağrıldığı halde gelmeyen veya
yazılı savunma da göndermeyen hakkında başkaca bir işleme gerek görülmeden
mevcut delillere göre değerlendirme yapılır. Disiplin Kurulu soruşturmayı
sonuçlandırdıktan sonra en geç on beş gün içinde yorum ve önerilerini
gerekçeleri ile Yönetim Kuruluna bildirir.

GÖREVLERİ

MADDE: 41

Disiplin Kurulu;

a) Üyeler arasında onur kırıcı ve incitici
tutum ve davranışlarda,
b) Üyelerin ve Dernek çevresinin huzurunu
bozacak saygısızlık ve taşkınlıklarda,

c) Genel terbiye, görgü ve ahlak kurallarına
aykırı tutum ve davranışlarda,

d) Derneğin Tüzük ve İç Yönetmelik
kurallarına, geleneklerine, onuruna ve Yönetim Kurulu kararlarına karşı
davranışlarda,

e) Üyeliğe başvuru sırasında ve/veya üyeliği
süresince yalan beyanda bulunduğunda,
f) Üyelik onuruna ve gereklerine aykırı
davranışlarda bulunulması halinde,

durumun niteliğine ve ağırlığına göre üye
hakkında Tüzük madde 42 ve 43’te belirtilen cezaları Yönetim Kuruluna önermekle
görevlidir.

Disiplin Kurulu; soruşturmanın her safhasında
Yönetim Kuruluna tedbir kararı alması hakkında öneride bulunabilir.
Haklarında Yönetim Kurulu tarafından tedbir
kararı verilmiş olanlar, savunma hakları hariç, tedbirleri devam ettiği sürece,
üyelik haklarını kullanamaz ve Derneğin hiçbir birimine giremezler. Görevde
iseler, tahkikatın selameti bakımından, bir karar verilinceye kadar
görevlerinden izinli sayılırlar. Tedbir kararının verilmesi halinde, hüküm
olunacak cezanın başlangıç tarihi tedbir kararının verildiği tarihtir.

DİSİPLİN CEZALARI

MADDE: 42

Disiplin cezaları şunlardır.

a) Kınama; üyenin davranışlarında kusurlu
hareket ettiğinin yazılı olarak kendisine bildirilmesidir,

b) Geçici İhraç; üyenin Dernek lokal ve
tesislerine girme hakkından bir yıldan fazla olmamak üzere mahrum edilmesidir.

c) Kesin İhraç; üyelik kaydının silinmesidir.

FİİLLER – CEZALAR

MADDE: 43

Disiplin cezalarını gerektirecek fiiller ile
bu fiillere uygulanacak cezalar aşağıda gösterilmiştir.

a) Kınama Cezası Gerektirecek Fiiller Geçici
ihraç cezasını gerektirmeyen eylem ve davranışlardır. Tekerrür halinde geçici
ihraç cezası verilir.

b) Geçici İhraç Cezası Gerektirecek Fiiller

b.1) Tüzük, İç Yönetmelik veya Dernek
Organlarınca yazılı olarak tespit edilen usul ve esaslara kasten uymamak,

b.2) Üyeler arasındaki birliği, dayanışmayı
veya ortak huzuru bozucu hareketlerde bulunmak,

b.3) Dernek düzenine uymamak veya Derneğe
sadakat göstermemek veya Dernek adabına geleneklerine veya görgü kurallarına
aykırı hareketlerde bulunmak,

b.4) Bir müessir fiil esnasında veya her ne
suretle olursa olsun üyeler veya görevlilerin namus, haysiyet, şöhret, vakar
vb. kişilik haklarına tecavüzde bulunmak,

b.5) Derneğin amacına aykırı veya amacın
gerçekleşmesini güçleştirecek ya da engelleyici davranışlarda bulunmak.

Yukarıdaki fiillerin tekerrürü halinde
Disiplin Kurulu takdiren kesin ihraç cezası verilmesini Yönetim Kuruluna
önerebilir.

c) Kesin İhraç Cezası Gerektirecek Fiiller

c.1) Her ne suretle olursa olsun, Derneğin
kendisine tevdi ettiği para veya belgeleri veya hukuki değeri olan kıymetli
evrakı veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf
etmek veya tüketmek veya satmak veya saklamak veya su istimal etmek,

c.2) Derneğe ait evrak, defter veya kayıtları
tahrif veya yok etmek veya saklamak veya sahte evrak düzenlemek,

c.3) Genel Kurul veya diğer organlar için
yapılan seçimlere veya oylamalara hile karıştırmak,

c.4) Her ne suretle olursa olsun, Derneğin
ortak huzurunu ağır surette ihlal edecek fiil ve davranışlarda bulunmak,

c.5) Derneğin onuruna ve seçilmiş Organlarına
sözlü, yazılı veya eylemli saldırıda bulunmak,

c.6) Üyeliğe başvuru sırasında ve/veya üyeliği
süresince, yalan beyanda bulunmak.

ŞİKAYET HAKKININ DÜŞMESİ - CEZALARIN
SONUÇLARI

MADDE: 44

Yönetim Kuruluna yapılacak şikâyetler,
şikâyetçinin, şikâyet konusu fiil ile faili öğrendiği tarihten itibaren otuz
gün içinde yapılır. Bu süreden sonra yapılacak şikâyetler incelenmeye alınmaz.

Yönetim Kurulunun üye ile ilgili disiplin
kararları, geçici ve kesin ihraç cezası hariç kesindir. Kınama cezası alanların
itiraz hakları yoktur.

Kararın bir nüshası Yönetim Kurulu tarafından
ilgiliye 7 gün içinde tebliğ edilir, bir nüshası da Derneğin ilan tahtasında 7
gün süre ile ilan edilir.

Geçici veya kesin ihraç cezası alanlar, kararın
tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, yazılı olarak Yönetim Kuruluna
başvuruda bulunmak sureti ile bu kararın bir kez de ilk Genel Kurulda
görüşülmesini isteyebilirler. İtiraz, verilen cezanın infazını durdurmaz.
Yapılacak ilk Genel kurul toplantısında, Genel Kurul Divan Başkanı sadece
itiraz dilekçesini ve Yönetim Kurulu disiplin kararını okuyarak üyelerin
bilgisine sunar. Genel Kurul Divan Başkanının uygun görmesi halinde, Ceza alan
üyeye söz hakkı verilir. Genel Kurulun, Yönetim Kurulu tarafından verilen ihraç
kararını uygun bulması halinde ilgilinin başvurusu reddedilmiş sayılır.

Kesin ihraç kararına karşı yapılan itirazın
reddedilmesi, ya da itiraz edilmemiş olması halinde, kesin olarak üyelikten
ihraç edilen kişi bir daha Derneğe üye olamaz, misafir olarak dahi Dernek
mahalline giremez; daha önce hakkında tedbir kararı verilmemiş ise, Dernekle
her türlü ilişkileri derhal kesilir. Görevli iseler görevlerinden istifa etmiş
sayılırlar.

Geçici ihraç cezası alanlar Derneğin lokal ve
tesislerinden yararlanamazlar; genel kurullara katılamazlar. Görevli iseler
görevlerinden istifa etmiş sayılırlar.

6- DİVAN KURULU

KURULUŞU VE GÖREVLERİ

MADDE: 45

Derneğin kaydı ve kıdemi 5 yılı geçen açık
üyeleri, derneğin Mevcut Başkanı, geçmiş dönem başkanları ve dernek kıdemi 3
yılı geçen mevcut Dernek Başkan Yardımcıları ve dernek kıdemi 3 yılı geçen
Denetim Kurulu Başkanı, Sicil Kurulu Başkanı ve Disiplin Kurulu Başkanından
oluşur.

Divan Kurulunun oluşmasından sonra 3 yıl süre
ile görev yapmak üzere Divan Kurulu Başkanı, bir Başkan Yardımcısı ve bir
sekreter seçilir.

Divan Kurulu 3 yıllığına seçilir. Divan kurulu
çalışma yöntemlerini kendisi belirler. Divan Kurulu istişari bir organdır.

Divan kurulu, 3 ayda bir toplanır. Bilgi,
tecrübe ve birikimleri ile Yönetim Kurulu ile muhtelif konularda fikir
alışverişi yapar. Yol gösterir.

MALİ HÜKÜMLER

Bütçe, Gelirler, Muhasebe, Defterler

BÜTÇE

MADDE: 46

Yönetim Kurulunca hazırlanıp, Genel Kurul
tarafından aynen veya tadilen kabul edilen bütçe 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri
arasında geçerli olmak üzere bir yıllıktır. Bütçenin fasıl ve maddeleri
arasında aktarma mümkündür, gerekli hallerde Yönetim Kurulu yatırım
harcamalarında fasıl değişikliği yapabilir.

GELİRLER

MADDE: 47

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a) Asil üyelerden alınacak giriş ödentileri ve
yıllık aidatlar,

c) Dernek tarafından tertiplenen çay ve
yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans
gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

d) Yardım toplama hakkındaki mevzuat
hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

e) Derneğin mal varlığının satışından elde
edilecek gelirler.

f) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için
ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden
elde edilen kazançlar.

g) Diğer gelirler.

MUHASEBE – DEFTERLER

MADDE: 48

Dernek muvazzaf usulde yevmiye, defteri kebir,
kasa ve bilanço defteri tutmak ve bütün kayıtlarını, kasa ve mahsup fişleri ile
belgelere istinat ettirmek sureti ile açık, düzenli ve çağdaş bir muhasebe
usulü tesis etmek zorundadır. Bu maksatla yürürlükteki Dernekler Yasasının
ilgili hükümleri uyarınca,

a) Yevmiye Defteri, b) Defteri Kebir, c) Kasa
Defteri d) Karar Defteri, e) Gelen ve Giden Evrak Defteri, ) Üye Kayıt Defteri,
g) Envanter Defteri, tutar.

Ayrıca üye aidatı tahakkuk ve tahsilini takip
etmek üzere, yardımcı defter ile yeteri kadar muhasebe yardımcı defteri gibi
işlemleri kolaylaştırıcı defterler de tutar. Bu yardımcı defterlerin noter
tasdikine gerek yoktur.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler
kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik
ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve
defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler
ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce
gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması
durumunda 1 Ocak tarihinde (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme
Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise
1 Ocak itibarı ile Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

MADDE: 49

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-
17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin
bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya
hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış
fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak
derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri
için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da
bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan)
“Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara
yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te
örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya
kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise
(Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile
kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak
“Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta)
yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü,
matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar
arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek
kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan
gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili
hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya
kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile
tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve
fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan)
“Yetki Belgesi ” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim
kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler
birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu
başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler,
ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine
verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi,
iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre
hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından
kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel
kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki
sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

MADDE: 50

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile
gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler
Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu
tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı
tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE: 51

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul
toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer
organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’de
sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı
tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1. Divan başkanı, Katip ve oy sayım memuru
tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün
değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her
sayfası yönetim kurulunun en az yarıdan bir fazlası tarafından imzalanmış
örneği.

eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya
tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan)
“Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine
bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım
alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te
belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup
mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım
alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda
düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı
hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla
alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte
Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu
kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan
protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje
Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek
merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen
değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri
Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında
meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek
Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen
otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de
tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün
içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

ANLAŞMALAR

MADDE: 52

Tüzükten kaynaklanan veya Genel Kurulun
verdiği yetkiye dayanarak yapılacak tüm anlaşma ve sözleşmeler Yönetim Kurulu
kararı ile yapılır. Yönetim Kurulu kararına dayanmayan veya yetki alınmadan
yapılan anlaşma ve sözleşmeler dernek tüzel kişiliğini bağlamaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE: 53

Tüzük değişiklik teklifleri; Yönetim Kurulu
veya Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin onda biri tarafından yapılabilir.
Değişiklik teklifi, üyelere yapılacak çağrıda açıkça belirtilir. Tüzük
değişikliğinin yapılacağı ilk toplantıya, Genel Kurula katılma hakkı olanların
2/3 sinin katılması şarttır. İkinci toplantıda ise Genel Kurula katılma hakkı
olanların sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil üyelerinin tam sayıları
toplamının 2 katından az olamaz. Değişiklikler Genel Kurula katılmış olan üyelerin
2/3 çoğunluğu ile kabul edilir. Genel Kurulda üyeler tarafından yapılacak
değişiklik teklifleri de, aynı oy oranı ile kabul edilir. Tüzük değişikliği
mahallin en büyük mülki idare amirine bildirilir.

ÜYE BORÇLARI

MADDE: 54

Üye, borcunu Dernek Yönetim Kurulu tarafından
kendisine iadeli taahhütlü mektupla bildiriminden itibaren en geç otuz gün
içinde Dernek veznesine veya Yönetim Kurulunca gösterilecek banka hesabına
ödemeye mecburdur. Üyenin Dernekçe bilinen son adresine yapılan bu tebligat,
kendisine yapılmış addolunur. Tebliğe rağmen süresi içinde borçlarını
ödemeyenler Dernekten çıkmış sayılır ve Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları
silinir. Borçlu Üyeye bir yıl içinde iki defadan fazla Yönetim tarafından
yazılı bildirim yapılması durumunda, Yönetim Kurulu bu borçlu üyenin üyelik
kaydını hiçbir yazılı uyarıya ve ihtara gerek kalmadan siler. Aidat borcu
nedeniyle kaydı silinen üye bir yıl içinde Yönetim Kuruluna başvurması ve
edimini yerine getirmemesinin makul sebebe dayanması kaydıyla Yönetim Kurulu
kendisini üyeliğe tekrar kabul edebilir. Bu durumda üye, aidat borcunun
tamamını kendisine verilen süre içerisinde kanuni faizi ile birlikte öder. Üye
bu istisnadan ancak bir kez yararlanabilir.

TÜZÜK VE İÇ YÖNETMELİK

MADDE: 55

Tüzükte öngörülen esas ve usuller
çerçevesinde; Derneğin işleyişi, yönetimi ve denetiminin şekil ve şartları “İç
Yönetmelik” ile belirlenir. İç Yönetmelik ve / veya gerekli görülen hallerde bu
Tüzükte yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Genel
Kurulca görüşülerek kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

ŞUBELER – TEMSİLCİLİKLER

MADDE: 56

Bu Tüzükteki hükümlere uygun olarak şube ve
temsilcilik açılması uygun görüldüğü takdirde, bunlara ilişkin Tüzük,
yönetmelik ve benzeri düzenlemeler Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak
hazırlanır ve Genel Kurulun onayına sunulur.

FESİH VE TASFİYE

MADDE: 57

Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine
karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe
göre Genel Kurula katılma hakkına sahip olan Dernek asıl üyelerinin en az
2/3’nün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun
sağlanamaması halinde, ikinci toplantıda Genel Kurula katılma hakkı olan
üyelerden 1/4’nün katılması durumunda fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin
kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi
zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en
büyük mülki amirliğine bildirilir. Feshedilen Derneğin mal, para ve hakları
Türk Kızılayı’na devredilir.

ATIF

MADDE: 58.

Bu Tüzükte hüküm ve açıklık bulunmayan
hallerde Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Dernekler Tüzüğü ve Dernekler
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK

MADDE: 59

Bu Tüzük ve değişiklikleri, Genel Kurulun
kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.